Teori synonymHär är synonymer till ordet teori:

Synonymer till teori

Här följer ord som kan användas som synonymer till ordet teori:

 • Teoretiskt ramverk
 • Hypotes
 • Antagande
 • Modell
 • Tankegång
 • Koncept
 • Idé
 • Teoretisk modell
 • Teoretisk grund
 • Teoretisk syn
 • Förklaringsmodell
 • Teoretisk förståelse

Exempel på användning av ordet teori

Här följer några exempel på hur ordet teori kan användas i meningar:

 • Hon har utvecklat en teori om hur hjärnan bearbetar information.
 • Teorin om gravitation har förklarat varför äpplen faller från träden.
 • Teorin om evolution har förändrat hur vi förstår livets utveckling på jorden.
 • Enligt teorin om relativitet är tiden relativ till observatörens rörelse.
 • Teorin om Big Bang beskriver universums ursprung.
 • Forskarna arbetar med att testa teorin om klimatförändringar.
 • En viktig del av vetenskaplig forskning är att utveckla och testa teorier.
 • Teorin om social konstruktionism ifrågasätter den objektiva verkligheten.
 • En teori kan betraktas som en sammanfattning av kunskapen inom ett specifikt område.
 • Teorin om spelteori används för att förstå människors beteende i interaktioner.

Vad betyder teori?

Teori är en term som används för att beskriva en förklaringsmodell eller ett teoretiskt ramverk som används för att förklara ett fenomen eller en händelse. En teori kan användas inom många olika områden, inklusive vetenskap, filosofi, samhällsvetenskap och humaniora. En teori utgör grunden för vetenskaplig forskning och används för att utveckla hypoteser som sedan kan testas empiriskt. Det är viktigt att skilja mellan en teori och en hypotes, där en hypotes är en föreslagen förklaring som ännu inte har testats eller bekräftats. En väl utvecklad teori ger en ram för att förstå och förklara ett visst fenomen eller en händelse på ett djupare och mer omfattande sätt.