Komplex synonymHär är några synonymer till ordet komplex:

Synonymer till komplex

Det svenska adjektivet komplex används ofta för att beskriva något som är mångfacetterat eller svårförståeligt. Nedan listas några alternativa ord som kan användas för att beskriva något komplex:

 • Komplext
 • Komplicerat
 • Intrikat
 • Avancerat
 • Förgrenat
 • Mångdimensionellt
 • Knepigt
 • Svårlöst
 • Flertydigt
 • Oöverskådligt

Exempel på användning av ordet komplex

Här är några exempel på hur adjektivet komplex kan användas i meningar:

 • Problemet var mer komplext än vi först hade antagit.
 • Den vetenskapliga teorin är komplex och kräver fördjupade studier.
 • Att programmera en app kan vara en komplex process som kräver detaljerad kunskap.
 • Organisationens struktur var komplex med många olika avdelningar och team.
 • Hon fann hans personlighet komplex och fascinerande.
 • Människans psyke är en komplex konstruktion av känslor och tankar.
 • Det komplexa pusslet tog timmar att lägga.
 • Förhandlingarna avtäckte en komplex väv av ekonomiska intressen.

Varför är ordet komplex viktigt?

Adjektivet komplex är av stor vikt inom flera fält, inklusive vetenskap, matematik, teknik och humaniora. Det används för att beskriva situationer, system eller föremål som inte lätt kan förstås eller förklaras och som kräver en djupare analys eller förståelse. Att identifiera och erkänna komplexiteten i en fråga kan leda till mer genomtänkta och hållbara lösningar och strategier.

Hur stavas komplex?

Komplex stavar man K-O-M-P-L-E-X. Det är ett ord som behåller samma form oavsett genus eller numerus.

Komplex i singular och plural

Ordet komplex är ett adjektiv och dess form ändras inte mellan singular och plural. Det kan alltså användas i båda fallen utan förändring, exempelvis ”ett komplex problem” eller ”flera komplexa problem”.

Komplex på engelska

Ordet komplex översätts till engelska som ”Complex”. Precis som i svenska kan det användas i en rad olika sammanhang för att beskriva något som är sammansatt eller svårt att genast förstå.


Om du finner något som inte stämmer eller har förslag på hur vi kan förbättra texten ovan, tveka inte att kontakta oss. Att noggrant överväga språkanvändning är väsentligt, och dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna erbjuda korrekt och användbar information till alla. Tänk på att synonymer och användningsexempel kan variera med dialekt, kontext och kulturella omständigheter.

Förståelsen av ordet ”komplex” och dess korrekta användning är inte bara en fråga om lingvistisk precision utan också en aspekt av kognitiv förståelse. Genom att djupgående förstå komplexa sammanhang och sträva efter att förklara dem på ett tillgängligt sätt kan vi underlätta kommunikationen och bidra till en mer välinformerad och sammanlänkad värld.